Privacyverklaring GDP

Wij doen als onderneming voornamelijk zaken met andere ondernemingen door het aanbieden van onze AVG-software. De gegevens die wij verzamelen en nodig hebben van onze klanten zijn daarmee voornamelijk zakelijke gegevens die te vinden zijn in het Openbare Handelsregister van de KvK. Daarmee betreffen deze gegevens geen persoonsgegevens waarvoor de AVG opgesteld en opgericht is. Het zijn geen privacygevoelige gegevens die bescherming genieten van de AVG.

Momenteel is er politiek een discussie gaande over de inschrijving van de vele ZZP ‘ers in het Openbare en zakelijke Handelsregister. Gegevens van ZZP ‘ers die op dezelfde locatie wonen en werken zouden in de toekomst weleens een ander karakter kunnen krijgen en persoonsgegevens kunnen worden. Daarvoor is dan eerst een wetswijziging nodig. Tot die tijd worden ze gewoon beschouwd als zakelijke en openbare gegevens. Toch houden wij voor de nabije toekomst alvast rekening met deze mogelijke nieuwe situatie. Wij hebben namelijk vele ZZP’ers als klant. Bovendien hebben wij daarnaast te maken met de persoonsgegevens van onze werknemers.

In onze privacyverklaring wordt uiteengezet waarom we deze (ook toekomstige) persoonsgegevens verzamelen en verwerken alsook om welke gegevens het gaat.

Ons Bedrijf:

GDP is gevestigd te Houten aan en in Amersfoort is staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 80636039. GDP is een Handelsnaam van Quester BV. Quester BV biedt software aan op zowel financieel als technisch gebied. Onze privacy gerelateerde bereikbaar middels het in de website vernoemde emailadres.

Om onze bedrijfsdoeleinden te realiseren werken wij met gegevens van onze klanten, waaronder vele ZZPérs.

Daarnaast werken wij met persoonsgegevens van onze werknemers met wie we een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.

Het gaat in de Europese Privacywet niet alleen om namen en adressen, maar ook om gegevens gekoppeld aan IP-adressen en cookies. Het verwerken hiervan (al dan niet via geautomatiseerde procedures) betreft bijvoorbeeld het vastleggen, bijwerken of wijzigen, het raadplegen doorzenden of vernietigen van persoonsgegevens.

Onze Doelen:

ADS biedt AVG gerelateerde software en andere diensten aan Door de gebruikmaking van de software middels een overeenkomst zal deze geleverd worden gedurende de overeengekomen termijn welke verlengd kan worden.

Met onze werknemers zijn we een overeenkomst aangegaan voor overeengekomen te leveren diensten tegen een overeengekomen salaris.

De Grondslagen:

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken met een reden zoals verwoordt in de Europese Privacywetgeving.

Volgens artikel 6 lid 1 van de AVG zijn dit de volgende grondslagen:

– U heeft als betrokkene vrijwillig toestemming gegeven tot het gebruik van de verstrekte gegevens.
– De verwerking is nodig voor de uitvoering van een aangegane overeenkomst.
– De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht.
– De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de bedrijfsvoering.

Wij zullen slechts die gegevens van u verwerken welke wij nodig hebben voor ons doel. Dit betekend dat wij slechts  noodzakelijke gegevens verzoeken te verstrekken. Dit wordt gegevensminimalisatie genoemd.

Als onze klant heeft u vrijwillig toestemming gegeven voor het werken met uw persoonsgegevens. Bovendien zijn we voor de levering van onze diensten een overeenkomst aangegaan. Ten aanzien van onze werknemers bestaat de wettelijke plicht bepaalde gegevens te verstrekken aan uitvoeringsorganen. En als wij een derde inschakelen kan dit de voortgang van ons bedrijf dienen.

Werken met Derden:

Mocht het voor ons nodig zijn derden in te schakelen die voor bepaalde werkzaamheden uw persoonsgegevens zullen inzien of er zelfs mee moeten werken dan wordt dit met u van tevoren overlegd. Dit kan zijn bij de intake of op een latere datum. Inschakeling van een derde kan bijvoorbeeld nodig zijn als er zich problemen voordoen met de levering van onze software als gevolg waarvan uw persoonsgegevens met een derde gedeeld moeten worden.

ADP blijft de eindverantwoordelijke over de door u verstrekte persoonsgegevens. GDP en de derde(n) zullen onderling een verwerkersovereenkomst aangaan waarin onder andere veiligheidsmaatregelen, geheimhouding en aansprakelijkheid worden vastgelegd.

 

Veiligheidsmaatregelen

De AVG stelt aan iedere ondernemer de plicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de opgeslagen persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is versleuteling van uw gegevens tijdens verzending. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van ADP uw gegevens mogen inzien.

 

Opzegging abonnement en bewaartermijnen:

U kunt op de wijze zoals contractueel overeengekomen uw abonnement opzeggen. Deze informatie komt u ook op onze website tegen. Vanaf het moment van opzegging zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken behalve die gegevens die nodig zijn om de opzegging te formaliseren. Kortom wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de benodigde doeleinden te bereiken.

Wel zijn wij contractueel overeengekomen dat na opzegging van het abonnement de door u, middels de software, opgeslagen data nog voor een periode van 3 maanden  bewaard zullen blijven. Dit om na het afsluiten van een nieuw abonnement in de toekomst weer toegang te kunnen krijgen tot die data. Deze oude gegevens zijn dan alleen toegankelijk voor u middels een persoonlijke code waarmee ze kunnen worden opgehaald.

Uw Rechten: 

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in te zien. Als deze feitelijk niet meer kloppen verzoekt u ons deze te wijzigen. Daarmee ontstaat natuurlijk ook meteen het recht de oude gegevens te wissen. U neemt over dit alles per email contact met ons op. Mocht u tijdens uw recht van inzage erachter komen dat wij andere gegevens hebben opgeslagen dan waarvoor u toestemming heeft verleend en bent u het hiermee niet eens dan kunt u hierover een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies:

Als u onze site bezoekt dan worden uw persoonsgegevens verwerkt met cookies. We gebruiken namelijk functionele of technische cookies om onze site te laten functioneren. Ook maken wij gebruik van programma’s voor website-statistieken. Daarbij worden uw persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen is het mogelijk dat we gebruik moeten maken van Google Analystics. Op dat moment kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren.Bij toepassing hiervan wordt er een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dit betekent dat Google dan de gegevns die door deze cookies worden verzameld niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Tot slot:

Op onze website staan knoppen van Facebook, twitter en linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knopen informatie al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies naken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linked in om te zien wat er gebeurd met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om de verklaring op deze site regelmatig te raadplegen.

Bovendien raden wij u als abonnementhouder eveneens aan om ook regelmatig onze algemene voorwaarden te herlezen.

error: Content is beveiligd!