ALGEMENE VOORWAARDEN GENERAL DATA PROTECTION

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van General Data Protection (GDP), handelend onder Questor BV gevestigd te Houten aan  De Molen 4, 3994 DB en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80636039.  

GDP heeft een vestiging te Houten aan De Molen 4 en te Amersfoort aan de Wiekenweg 32 G.          .

2. In de algemene voorwaarden wordt General Data Protection (GDP) verkoper genoemd van Online software  abonnementen met een looptijd van 1 jaar, na deze looptijd te verlengen, welke software ondernemingen en organisaties en zzp-ers checkt op de AVG – bestendigheid.

3. De wederpartijen, ondernemingen, organisaties en zzp-ers , worden in de algemene voorwaarden koper van het software abonnement genoemd.

4. Partijen samen zijn verkoper en koper.

5. Met de overeenkomst tussen verkoper en koper wordt bedoeld een gebruikersovereenkomst voor de looptijd van 1 jaar van de aangeboden software welke overeenkomst, zonder opzegging ( 1 maand voor afloop van de jaartermijn),automatisch wordt verlengd welke automatische verlenging vervolgens iedere maand kan worden opgezegd.

6. Bij nadrukkelijke verlenging door koper zelf gaat opnieuw een periode van 1 jaar in voor het abonnement en kan er tussentijds niet worden opgezegd.

7. De koopsom van het gebruik van onze software is aangegeven op onze website. De prijzen zijn exclusief btw aangegeven.

8. De koopsom wordt het abonnement wordt voldaan middels het betalingsplatform van Ayden. Via de website is er onder de button “abonneer” een directe link naar dit platform.

9.Voordat een definitieve beslissing wordt gemaakt inzake de aankoop van de software kan er gedurende 1 maand lang gebruik worden gemaakt gemaakt van een demoversie van het programma waarmee delen van het programma kunnen worden uitgeprobeerd. .Na 1 maand wordt de toegang tot deze demo verbroken.

10.Het abonnement kan maandelijks dan wel direct voor het gehele jaar worden betaald. Mocht deze betaling niet tijdig plaatsvinden dan is verkoper gerechtigd de toegang tot de software te blokkeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

11. In geval van wanbetaling zal de ingevoerde en  opgeslagen data voor een periode van tenminste  1 maand bewaard blijven.

12. Blijft koper geheel in gebreke dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten. zullen worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Daarnaast is het Nederlands Burgerlijk Recht van toepassing op de overeenkomst tussen verkoper en verkoper.

13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van verkoper direct opeisbaar.

14.Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper dan is hij nog steeds verplicht de abonnementsprijs aan verkoper te betalen.

15. General Data Protection heeft een interne klachtenregeling en ligt ter inzage op het kantoor te Houten.

16. Op de website van GDP kan de privacyverklaring en de cookieverklaring, die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden geraadpleegd.

17. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Derhalve raden wij u aan om regelmatig de algemene voorwaarden vermeld op onze website te raadplegen.

 

disclaimer

De op deze site getoonde informatie is door GDP met zorg samengesteld. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Mocht u op deze site een onvolkomenheid aantreffen, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons middels een email op de hoogte brengt.

 

 
error: Content is beveiligd!